(c) 2016, izstradāja DSP

Dzīvās ētikas mācība (Agni Joga)

Šīs mācības bija Teosofija un Dzīvās Ētikas Mācība, saucama arī kā Agni –Joga. Abas šīs mācības cilvēkiem tika nodotas informācijas veidā no „augstākajiem garīgajiem spēkiem”, tādā pašā veidā kā Bībele un Korāns. Teosofijas mācību pieņēma Helēna Petrovna Blavatska un pierakstīja to trijos „Slepenās Doktrīnas” sējumos, kā arī divos sējumos „Izīda bez šķidrauta”.

H.P.Blavatska dzimusi 12.08.1831.gadā Dņepropetrovskā (Krievijā) un kopā ar angļu pulkvedi Olkotu 1875.gadā dibināja Teosofijas biedrību Ņujorkā.

Dzīvā Ētika runā par īsteno nākotnes reliģiju, kuru varētu uzskatīt kā Dievišķās atklāsmes un dabīgās zinātnes sintēzi. Cilvēces apziņai pēc Kosmiskās evolūcijas likumiem, vajadzētu pastāvīgi pilnveidoties. Atsevišķos momentos, biežāk tas ir – vēstures pagrieziena punktos, cilvēkiem tiek dotas atklāsmes un patiesība, lai mēs varētu sasniegt nākošo evolūcijas pakāpi.

Leopolds Brandšteters saka: „Kristietība, islāms, jūdaisms, budisms kā arī citas reliģiskas mācības vajadzētu izskatīt par daļu no universālas atklāsmes sākotnējā stadijā attīstošās nākotnes zinātnisko reliģiju, kura tiks atzīta ar laiku, kā universāla patiesība un atvērtā pasaules gara pārbaudāmais rezultāts.”

Dzīvā Ētika kā mācība par kosmiskiem likumiem cieši atbalsta astroloģiju, kā šo likumu atspoguļojumu: „Caur astroloģiju var formulēt kosmiskā magnētisma eksistenci, ja izdosies noteikt notikumu gaitu, to var precīzi noteikt, ja pieņem kosmisko magnētismu kā valdošo kustības spēku, visus dzīves notikumus var izskaitļot.”

 Morija Moitērija  cilvēces garīgā centra  Šambalas valdības  

vadītājs.   Darbojas  jau no   Atlantīdas  laikiem, kad  Sāka veidoties tumšie spēki. Pēc  Atlantīdas  grimšanas pārcēlās uz Tibetu.

Ezotērikā  ir iekšējais no grieķu vārda. Otrs vārds ir slepenais – okultais, tas ir sasajstits ar noteiktiem  apziņas līmenis Apziņa ir spēja uztvert, vērot un reaģēt.uz arējas vides  iedarbību.

Ezotērikā svarīgākās vrriziens:

Teosofija  ir dievišķā gudrība. Reliģiskā filozofija ir reliģijas sintēze. Helēna Blamatska – vadītāja, radīja šo tesofijas virzienu 1975.g. dibināja teosofijas biedrību Ņujorkā.

Antroposofija ir cilvēka pētīšana – garīgā ar reliģisko no dažādām slimībām. Visām reliģijām ir vienota sakne. Pamatlicējs  R. Stejners

Agni-Joga – Dzīvā ētika: zinātne, reliģija , filozofija .Jeļena Rērihs ir sarakstījuse 11 grāmatas par Agni Jogu, bet latviešu  zinātniece  Meta Veidenberga ir iztulkojusi visas šīs grāmatas.

Ētika ir mācība par tikumību un morāli. Ētikā galvenās mācības kategorijas ir:

Kas ir labais;

Kas ir ļaunais;

Pienākums, atbildība, sirdsapziņa, dzīves jēga u.t.t.D

 Dz.Ētika aktīvi pielietojas un viņa izskaidrojums palīdz cilvēkiem pareizi (ētiski) dzīvot dažādās situācijās, pielietot ikdienā. Augstākais mērķis ir būt CILVĒKAM un būt laimīgam.

Dz. Ētika  Izvirza dažādas vērtības, kuras vajadzīgas   cilvēkam, lai būt  par cilvēku ,par  dievišķo būtni. Vērtības: augstākas, vidējais. Viss saprotamākas  un vienkarsakas  ir 10 baušļi.

 Agni-Joga.

Pamatā šai mācībai ir: uguns;  Joga nozīmē- jūgs, saikne. Ceļš, saikne uz ugunīgo, augstāko caur grūtībām. Agni-Joga  atklāj cēlu  uz sevis pilnvejdosanu:

Tikumisku: domāšanu,

Tikumisku tieksmi,

Tikumisku darbību.

Joga tā ir sena, ļoti labvēlīga, ļoti loģiska un harmoniska sevis iepazīšanas sistēma. Tā ļauj cilvēkam atklāt savas iekšējās spējas. Joga tā ir sistēma, kas cilvēkam dod brīvību, un sevī ietver daudzu gadsimtu laikā iegūtu gudrību un pieredzi no tiem cilvēkiem, kas šo sistēmu ir ievērojuši. Šīs sevis iepazīšanas rezultātā rоdās konkrēti ieteikumi par to, kā visefektīvāk uzturēt formā savu fizisko un garīgo veselību, atklāt katrā cilvēkā esošās prāta un radošās spējas.

AGNI JOGA ir arī reliģiska. Reliģija ir zinātne, kura atrod ceļu uz cilvēku un dieva vienotību. Religāre (Reliģija) ir saikne ar augstāko. Dzīvā Ētika palīdz saprast, pieņemt un pielietot. Aktuāla tādēļ, ka ir iestājies Ūdensvīra laikmets. Citas enerģijas no Galaktikas centra. Ļoti augsts enerģētisko vibrāciju līmenis. Ugunīgais ceļš ved uz uguni – cilvēka attīrīšanu zemām, smagām vibrācijām. AGNI JOGA ir dažādi veidi kā katram cilvēkam atrast savu ceļu. Viņa  balstās uz austrumu jogu  sintēzes.

DZĪVĀS ĒTIKAS MĀCĪBAS SATURS:

 1. Ezotērika, Ētika ir mācība par tikumību un morāli; AGNI-JOGA; KARMA joga, Hermess un Hermētisms; un 7 principi
 2. Leģenda par kosmisko domu;
 3. Kosmiskās matērijas radīšana; Planētu dzimšana
 4. Dzīvības kosmiskās pakāpes; Augu valstība; Dzīvnieku valstība; Cilvēka dzimšana;Mēness ir zemes cilvēces plāns;
 5. Ceturtās rases sākums; Atlantieši; Atlantīdas uzplaukums; Atlantīdas pagrimums; Atlantīdas bojā eja; Atlantu zemrases un viņu pēc rases
 6. Okultā anatomija; Neredzamās pasaules; Dažādu plānu matērijas kvalitāte; Ēteriskais plāns; Cilvēks un viņu mirstīgie ķermeņi; Fiziskais ķermenis; Ēteriskais dubultnieks; Astrālā sfēra; Astrālais ķermenis; Astrālais plāns un viņu 7 līmeņi-šķīstītava, elle; Astrālā plāna iemītnieki-elementāls, egregori
 7. Mentālā sfēra-ciešanas
 8. Cilvēka augstākie principi-ego; Iemiesošanās nepieciešamība; Cilvēka nolaišanās uz zemi; Rearkarnācijas princips; Dvēseļu pāriemiesošanās; Karmas likums, Karmas realizācija; Veidi, brīvība un fatums; Nobriedusī karma, uzkrātā, jet atliktā karma, briestošā karma, sastāvdaļas. Domas un karma; Mūsu vēlmes un kaisles; Karma un dieva loma
 9. Grēku nožēlošana. Skolotāji, mācekļi un mācība;
 10. Psihiskā enerģija, tās īpašības. Vai nepieciešams attīstīt psih.en.? Psih.en. attīstības uzkrāšanas metodes; Darbs rada enerģiju; Mīlestība, Sirds; Aizkaitinājums; Dusmas; Bailes; Šaubas; Žēlošana, Patība;
 11. Labā un ļaunā noslēpumi, problēmas;
 12. 7.nāves grēki; Evolūcija; Kritušais eņģelis-sātans; 7.n.gr.-apsēstības kanāli; lepnība; Skaudība; Dusmas un niknums; Slinkums; Alkatība; Rijība;
 13. Sākotņu savstarpējās mijiedarbības likums;
 14. Mīlestības nozīme, mērķis un jēga; Laulības uz ģimene;
 15. Brīvās gribas likums; Brīvības pilnība; Izvēles tiesības; Cilvēka personīgā griba; Personīgā darbība; Gribas spēka un pašdisciplīnas attīstība - Pacietība, Pašsavaldīšanās, Iekšējā savāktība, Augšuptieksme, Vīrišķība-drosme; Izturība, nelokāmība. Prāta un gudrības ;īpašības-vienkāršība un kautrīgums, Uzmanīgums un vērīgums, Smalkjūtība;
 16. Upura likums. Kristietība par upuri; Upura likums-fiziskā jeb mentālā plānā; Upura likums cilvēka valstībā; Cilvēka iekšējās būtības ugunīgā pārvērtība un mīlestības gudrība; Mīlestības pakļaušanās ir nesavienojami
 17. Sirds nozīme tekošā laikmetā-4 pakāpes
 18. Dzīves jēga
 19. Dzīvā ētika par dzīves jēgu un nemirstību
 20. Eņģeļi-Zefari, Kebusi, Troņi; Sargeņģelis
 21. Par mācību un viņas nozīme cilvēka attīstībā jaunā laikmetā; Okultisms; Kabbala; Rozenkreiceri
 22. Par domas spēku;
 23. Apsēstība; Aizsardzības iespējas;

 KARMAS LIKUMS
Atkal iemiesošanās likums sniedz mums informāciju par cilvēka spējām, īpašībām, dotībām. Šis likums paskaidro kāpēc cilvēkam ir jānāk uz zemes, jāiemiesojas, lai viņš uzkrātu pieredzi un attīstot transformēšanos sevī kā garīgu personu. Šis likums paskaidro cilvēka ārējo un iekšējo nevienlīdzību. Bet cilvēku fiziskos materiālos apstākļus-valsts, ģimene, tauta. Apskaidro karmas likumus, kurš skaitās augstākā taisnīguma likums.
Karma nozīmē darbība. Šis likums paskaidro, ka viss visumā un dabā ir cieši saistīts un pakļauts vieniem un tiem pašiem likumiem. Vistaisnīgākais likums visumā ir cēloņu un sekas likums.
                             sekas – cēlonis - sekas
Konkrēts cēlonis
                             cēlonis – sekas
Nejaušību, brīnumu pasaulē NAV! Visām nejaušībām ir savs cēlonis un iemesls. Katrai darbībai ir pagātne, kura izraisīja šo darbību. Jebkurai darbībai no sākuma ir vēlēšanās, jeb doma, un tālāk seko darbība.
Karmas likums darbojas 3 līmeņos:

 1. doma
 2. jūtas
 3. darbības līmeņos.
Demokrits teica, ka nejaušību nav, brīnumu nav, katra nejaušība ir likumsakarība, kuru cēloņus mēs nezinām. Bet mēs nevaram runāt par likteni, jo cilvēks ir apzinīga būtne, un ja viņš izpratīs likuma darbību, viņš spēs tos izmantot apzinīgi, saprātīgi un pakļaujot savai gribai.
Konkrētas sekas izraisa tikai konkrētus cēloņus. Ja nepareizi domājam, tad mentālā līmenī būs problēmas.
Karmas likums ir kosmiskā taisnīguma likums!
Karmas darbības mehānisms ir mūsu enerģētika ar atbilžu nokrāsu un  viņa saglabājas mūsu aurā. Un tieši viņa saglabā mūsu domas, sajūtas un tad šī enerģētika ļoti smalka, nāk mūsu smalkajā ķermenim līdzās uz augstāka plāna, šī enerģija neiznīcinās, saglabājas pat tad kad fiziskais ķermenis nomirst un kopā ar mūsu augstāko būtību aiziet uz smalkajiem plāniem. Un otrādi. Kad sākas iemiesošanās, šīs karmas enerģija ietekmē mūsu smalkās ķermeņa un fizisko veidošanos. Atbilstoši noteiktai karmas daļai, kura ir ieplānota konkrētai iemiesojuma atstrādāšanai, veidojas mūsu fiziskā ķermeņa un dzīves apstākļi.
Cilvēki uzskata, ka nav taisnīgi par to, ka cilvēki cieš, tas nav taisnīgi, jo es jau to neatceros. Tad mums ir iekšējais ”ES”, cilvēciskais saprāts, kurš atceras visu un viņš saprot par ko mēs šajā iemiesojumā ciešam. Mums jācenšas jebkuru dzīves situāciju, ar iekšējo būtību, kāpēc veidojas, un ko ar šajā situācijā pareizi darāt.
Karmas realizācija.
Ļoti bieži liekas, ka karma nestrādā, bet cilvēks grēko, dara cūcības un dzīvo uz nebēdu. Tāpēc jāatceras, ka karma ne vienmēr darbojas nekavējoties, bet viņa ir nenovēršama. Katram cilvēkam ir savs liktenis un savs apziņas attīstības līmenis. Viņam tiek dots laiks, ja nepieciešams, lai apzinās, ko viņš dara. Ja cilvēks nesaprot, ko dara nepareizi, tiek dots laiks, lai saprastu savu pārkāpumu un agri vai vēlu viņš savu saņems. Ja sods tiek atlikts, tad cilvēkam dota iespēja attīstīties un savādāk uztvert savu pārkāpumu un izmainīt savu apziņu, un ar to pārejot uz citu garīgās attīstības līmeni, piedzimstot jaunā nākošā iemiesojumā, savādākā cilvēciskā līmenī. Bet ir situācijas, kad negatīvā karma, kura ir saistīta ar rīcībām – nopietns pārkāpums – realizējas nekavējoties. Šis cilvēks saprot un apzinās, ka viņš dara ļaunumu. Ļoti bieži tas attiecas uz labiem un garīgiem cilvēkiem.
Vai var izmanīt pagātni? Ja mēs iepriekšējā iemiesojumā esam uzkrājuši negatīvo karmu, tad neskatoties uz to mums ir iespēja daļēji dzēst šo karmu, šajā iemiesojumā uzkrājot pozitīvo enerģiju domu, tieksmju, vēlmju un darbību līmenī. Ar to mēs veidojam citas enerģijas, kuras nereaģē uz negatīvām karmiskām enerģijām. Grēku piedošana. Grēku nožēlošana nav saistīti ar grēku
Atlaišanu. Cilvēkam ir jāapzinās, ka viņa rīcība neatbilst augstāko kosmisko likumu darbībai. Kad mēs lūdzam piedošanu no dieva, jābūt patiesas izjūtas. Tas pēc savas būtības ir nepareiza rīcība, tas ir cilvēku maldinājums lai pilnīgi izpirktu savus grēkus, pārkāpumus ir nepieciešams ne tikai atzīt tos, bet arī neitralizēt savas rīcības negatīvās sekas. Cilvēks apzināti cenšas izpirkt savu pārkāpumu rezultātu.
Karmas veidi, brīvība un fatums.
Ir dažādi karmas veidi, kuri ir izveidoti ar cilvēka domām, jūtām, darbībām. Ir karmas daļa, kuru nav iespējams realizēt noteiktā iemiesojumā, jo to neatļauj iemiesojuma apstākļi un mērķi. Tādēļ daļa karmas tiek klasificēta šādi:
 1. Nobriedusi karma
 2. Uzkrātā jeb atliktā karma
 3. Briestošā karma
Nobriedusī karma.
Tātad nobriedusī karma ir tā karmas daļa, kura domāta tekošā iemiesojuma realizācijā, tātad vajag atstrādāt un nedrīkst būt atlikta. Tieši šī karmas daļa nosaka mūsu iemiesojuma nosacījumus.
 1. Tiek noteikts dzīves garums
 2. Fiziskā ķermeņa īpašības
 3. Nervu sistēmas īpatnības intelekta spējas, sociālā vide, ģimene, radinieki, draugi un ienaidnieki
 4. Dzīves pamata notikumi, kuri saistīti ar karmiskiem uzdevumiem.
Šeit liekas, ka cilvēkam nav izvēles un tomēr šī karmas daļa var tikt izmainīta. Ja cilvēks spēs apdomāt katru savu rīcību, neatļaut sev rīkoties emociju iespaidā viņš ir spējīgs izmainīt iespējamo fatālo notikumu izpausmi. Jācenšas apdomāti rīkoties un tad būs iespējams ar savu brīvo gribu iespaidot situāciju. Visu dzīvi cilvēkā notiek cīņa starp karmiskām situācijām kuri izveidoti pagātnē un cilvēka brīvā griba. Austrumnieki saka, ka es esmu savas dzīves saimnieks, savu emociju vergs. Nobriedušas karmas izvēle ir tā, ka viņa nedrīkst būt atlikta.
Uzkrātā jeb atliktā karma.
Šī karmas daļa nevar būt atstrādāta pie esošiem dzīves apstākļiem. Nav nosacījumu lai viņi varētu realizēties. Un tomēr šī atliktā karmas daļa iespaido mūsu patreizējo dzīvi. Viņi var veidot kaut kādas apslēptas īpašības un talantus, cilvēka vēlmes kurus viņš nevar realizēt. Šīs mūsu īpašības tiek kā atliktas un pārceltas uz citu iemiesojumu. Bet tieši šī karmas daļa var būt spēcīgi izmainīta. Apzināti saprotot, ka ir kādas konkrētas negatīvās īpašības, viņš pie viņām var piestrādāt, ar to viņš iznīcina daļu negatīvās karmas. Cilvēks nedrīkst teikt to, ka nevar, viņš var nostiprināt pozitīvās īpašības un apzināti transformēt negatīvās īpašības. Ja mūsu ceļā gadās cilvēks un griežas pie mums pēc palīdzības- mums tas būtu jādara – jo pretēji tam, mēs veidojam negatīvo karmu un dzīves problēmas.
Briestošā karma.
Ar šo – briestošo karmu ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jāsaprot, ka jebkuras dzīves situācijas tekošā un nākošā iemiesojumā, mēs veidojam , mēs paši ar savām dusmām, vēlmēm un darbību.
Karmas sastāvdaļas.
 1. Karmu cilvēks veido ar domu, tas ir cilvēka raksturs, jo tiek teikts, kādas ir cilvēku domas, tāds ir viņš pats.
Domām ir ļoti svarīga nozīme karmas veidošanā. Domas ir vissmalkākā enerģija visumā. Jo smalkāka enerģija, jo spēcīgāk darbojas, asāka, ātrāka, nav ierobežota. Ar domu cenšamies novājināt mūsu negatīvās īpašības, nostiprinot un attīstot pretējo īpašību. Tādā veidā mēs varam pilnveidot savu raksturu. Un tā jaunā rakstura īpašība pakāpeniski pārveidojas par pakāpenisku vibrāciju, un pakāpeniski izveidojas par ieradumu. Viens solis uz rakstura pārveidošanos ir apzināties savas īpašības, no kurām gribam tikt vaļā. Austrumu gudrie saka tā: iesēsi raksturu, pļausi likteni. Svarīgi ka cilvēks ar savām domām iespaido vidi un tādēļ cilvēks ar negatīvām domām var sastādīt ļoti negatīvu karmu, nesaprotot ka iegūst lielus ienaidniekus. Secinājums: ka mūsu domas iedarbojas uz mums pašiem veidojot raksturu, it kā no saprāta puses un no morāles un ētikas puses. Un darbojas arī uz citiem cilvēkiem veidojot jaunas karmiskas saknes.
 1. Vēlmes un kaisles, un gribasspēks ir tās enerģijas, kuras virza viņu noteiktā virzienā un veido apstākļus, kuri var apmierināt viņu vēlmes.
Mūsu vēlmes ir bagātība, bauda. No vienas puses – nezināšana, no citas puses veido cilvēkam važas, kuras pats cilvēks sapinas un kļūst par savas karmas vergu. Ja cilvēks ir pakļauts savām vēlmēm – viņš ir vergs! Cilvēkam ir gribasspēks, kas palīdz atbrīvoties no šīm važām un virza cilvēku uz realizāciju, jebko, vai arī padara viņa vēlmes paklausīgas viņa gribai – tādējādi tieši griba padara cilvēku par karmas valdnieku. Vai nu es esmu emocionāls vergs –savas dzīves saimnieks! Vēlmes ir tas magnēts, kurš piesaista mūsu dzīvē konkrētus apstākļus, kuri var palīdzēt realizēt mūsu vēlmes. Mūsu vēlme darbojas uz cilvēku, kas mums ir blakus, iesaistot cilvēku mūsu karmas saiknēs – mīlestības, naidīguma. Mūsu vēlmes nosaka kārtējā iemiesojuma apstākļus, situācijas, un piesaista noteiktus cilvēkus ar kuriem mēs būsim sasaistīti tekošā iemiesojumā. Gudrība ir mūsu uzkrātās pieredzes rezultāts. Sirdsapziņa arī ir uzkrātās pieredzes rezultāts, bet sāpīgais. Ciešanas ir evolūcijas bīdītājs. Kaisles un vēlmes ir ļoti liels spēks. Ja mūsu vēlmes un kaisles ir pretrunā ar dievišķiem likumiem, tad sagādā mums ciešanas un zaudējumus. Vēlmēm ir ļoti svarīga loma.
 1. Cilvēka rīcība veido fiziskus apstākļus, kuros cilvēkam ir jādzīvo un tas var izsaukt laimi vai ciešanas.
Cilvēka darbība, viņa dažādas rīcības, veido fiziskus apstākļus viņa fiziskā ķermeņa īpašības, tādēļ cilvēks, kurš ir pārāks, iepriekšējā dzīvē viss bija, bet rīkojās nežēlīgi fiziskā plānā, neiejūtīgi, tādēļ šajā iemiesojumā var ielikt apstākļos ka šajā iemiesojumā var izjust uz savas ādas. Nekas nenāk par velti! Tādēļ jāatceras mūsu darbību. Tas ir motīvs! Kādas sekas izsauks mūsu darbība. Var būt dažādas motivācijas. Karmas likums nav soda likums, viņš ir taisnīguma likums! Katrs saņem pēc darbības, viņš nesoda, bet palīdz iegūt pieredzi.
Karmas un dieva loma.
Karmas likums ir dievišķais likums un caur šo likumu izpaužas dievišķā griba un pateicoties tam, dievs valda pār pasauli pateicoties morāli ētiski sabalansētiem likumiem.. Cilvēka galvenais uzdevums ir lai nesaņemtu ciešanas kā savas rīcības sekas, ir jāizprot šo likumsakarību un jādarbojas atbilstoši viņa dzīve izveidosies savādāk. Cilvēkam ir dota iespēja uzkrāt pieredzi un darbojies atbilstoši, bet ja tu neievēro likumu. Grēks pēc savas būtības ir dievišķā likumu pārkāpums. Cilvēks pārkāpj likumus, jo viņš nesaprot likumu būtību un nezina šos likumus. Galvenā problēma kāpēc cilvēks grēko ir analfabētisms. Cilvēks pārkāpj dieva likumus un tas ir grēks, tāpēc, ka līdz galam nesaprot ko dara un pakļaujas savai zemākai dabai.
Vai eksistē grēku atlaišana? Pēc savas būtības mēs lūdzam dievu, lai atlaiž grēkus. Grēku atlaišana ir viena no lielākajām ilūzijām, kura ir izplatīta starp cilvēkiem. Dievs nevar ne žēlot ne sodīt, jo ar to tiktu sagrauta pasaules harmonija, kura balstās uz kosmisko likumu darbību. Nevar sodīt par mūsu grēkiem ar elli, jo kosmiskais likums nevienu nesoda, viņi dod pieredzi un cenšas cilvēku audzināt, pareizi rīkoties. Tas ir nepieciešams lai visumā saglabātos harmonija, kura ir nepieciešama viņa eksistencei.
Grēku nožēlošana.
Nožēlojot grēkus cilvēks atbrīvojas no garīgās tumsonības un līdz galam saprot savu rīcību. Un uzņemas turpmāk neatkārtot savas kļūdas. Un tālāk dzīvo atbilstoši diena likumiem. Sirdsapziņas pārmetumi ir negatīvais. Ar sirdsapziņas pārmetumiem negatīvo enerģiju. Ilgstoši sirdsapziņas pārmetumi arī ir ļoti negatīvi. Galvenais ir saprast savu kļūdu, mēģināt izlabot savas darbības negatīvos rezultātus. Tad vis būs pozitīvu patiesu grēku atlaišana.
Vai var viena cilvēka karma pārriet uz citu cilvēku? Piemēram, Jēzus Kristus uzņēmies citu cilvēku grēkus. Jēzus Kristus nevis uzņēmās uz sevi cilvēces grēkus, novirzot ar to dieva dusmas no cilvēkiem uz sevi, bet viņš atnāca  uz zemi lai cīnītos ar sātanu un viņu līdzgaitniekiem. Rezultātā viņš vienojās ar cilvēkiem, uzņemot no viņiem negatīvo un dodot savas pozitīvās enerģijas. Tādējādi viņš palīdzēja cilvēkiem turpināt atbrīvoties(daļēji) no savām negācijām. Cilvēciskai, dzīvnieciskais. Ņemt virsroku vienam pār otru un atpazīt sevī dievišķo.
Neviens nekad nav spējīgs uzņemt citu grēkus!
Ja karmu cilvēks veido pats uz tad pats arī var izlabot. Protams var atrasties cilvēki ar augstu potenciālu mīlestību, kuri var palīdzēt viņam tikt galā ar karmiskām problēmām un atvieglot ciešanas.